Vi behöver Din hjälp!

Politikerna i Kungsbacka vill bygga en så kallad Boviera på mark som gränsar till den mark vi brukar och där våra djur går. En Boviera är en samling lägenheter som har en gemensam inglasad innergård, ett slags stort Växthus som skapar medelhavsklimat för de boende. Tillåts byggnationen kan detta leda till at vi tvingas sluta med vår Verksamhet, för att djuren är för nära de boende.

Marken man vill bygga Bovieran på ligger utanför Planlagt område. Det finns dock med i den fördjupade översiktplanen över Åsa, som ett område där utveckling inte skall ske i första skedet. Tjänstemännen vill inte exploatera marken, utan de önskar hålla sig till Översiktsplanen och bygga bostäder på anvisade platser före denna mark tas ianspråk. Politikerna anser att Bovieran är högprioriterat och ämnar köra över Tjänstemännen och översiktsplanen och tillåta bebyggning av marken ändå. Marken ägs idag av en privatpersoner som planerar att sälja marken till ett byggbolag som skall bygga Bovieran, så snart de får tillstånd att exploatera marken.

Marken man vill exploatera är idag produktiv åkermark där arrendatorn odlar spannmål.

Vi äger mycket mark i området och brukar den mark som gränsar till den aktuella marken. På HamraGård driver vi en liten ekologisk Gård med Får- och Grisproduktion, förädling och Gårdsförsäljning. Våra djur, såväl får som grisar går ute i markerna. Lagstadgat så skall det vara 200m från boende till  område där boskapsdjur vistas. Detta innebär att det inte går att bebygga den aktuella marken då våra djur tidvis vistas nära gränsen. Alternativt att vi tvingas upphöra med vår Verksamhet.Eftersom boende i Sverige alltis ges företräde är det senare det troliga.

Vi tycker att det går att finna annan lämplig mark att bygga Bovieran på, som inte tar produktiv jordbruksmark i anspråk och som inte hindrar kommunens företagare att bedriva sin verksamhet.

Värna du, liksom vi lokalproducerad mat och öppna landskap?

Vill du kunna köpa ekologiskt lamm, och –griskött direkt från oss på HamraGård?

Snälla, hjälp oss då att tala om för Politiker och tjänstemän i Kungsbacka att vår verksamhet är viktig och skall vara kvar. Tala om för dem att det finns andra ställen att bygga Bovieran på än att ta produktiv jordbruksmark i anspråk.

 

Skriv på vår namninsamling www.skrivunder.com, den finns även på papper i Gårdsbutiken. 

Maila kungsbacka@kungsbacka.se   Nedan finner du ett förslag på vad du kan skriva.

 

Kontakta oss gärna!

Camilla på HamraGård 0739-685721 camilla@hamragard.se 

 

 

Förslag på mail till Politiker och Tjänstemän i Kungsbacka:

Hej,

Jag XXX XXX mailar er med anledning av den planerade Bovieran i Åsa.

Marken där Bovieran planeras är idag produktiv åkermark, som gränsar till mark där djur går. Jag värnar den Verksamhet som HamraGård bedriver, med ekologiskt Jordbruk och djurhållning utomhus. Jag värdesätter att handla lokalproducerad mat och att bevara de öppna landskapen. Tag hänsyn till deras verksamhet och lägga Bovieran någon annanstans, längre ifrån djur och Jordbruk!

Med Vänlig Hälsning // XXX XXX

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)