Vår Filosofi

Ett hållbart och varaktigt jordbruk grundas i principer om kretslopp och självförsörjning. Gårdens djur äter foder producerat på den egna marken och djurens gödsel återförs till samma mark och blir växtkraft till nästa års foder. Strävan ligger i att i alla led visa omsorg om naturliga förlopp och beteenden, såväl hos djur, som hos åker- och ängsmark.


På HamraGård sätter vi djurhälsa och djurvälbefinnande i fokus. Vår målsättning är att driva lantbruket på ett så långsiktigt hållbart och klimateffektivt sätt som möjligt, där kretsloppstänkandet alltid är närvarande. Så att marken och de övriga ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga bevaras och stärks. Djuren behandlas med respekt och de ges möjlighet till ett naturligt beteende, en värdig tillvaro och ett värdigt slut.


Naturlig uppfödning innebär för oss att lammen går tillsammans med tackan cirka fyra månader efter födseln, då tackan naturligt stöter bort lammet eftersom det är för stort och klarar sig självt. Lammen tillbringar hela sina liv på bete, undantaget precis efter födseln då tacka och lamm får en egen box inomhus, för att ge dem lugn och ro. Alla djuren går på bete under betessäsong från påsk till oktober. Vintertid går fåren i ventilerade inomhusstallar med djupströbädd av egenproducerad halm. Även här har de utegångsmöjlighet i hage dagtid. Fåren har alltid fri tillgång på färskt vatten.


Tackor och baggar klipps två gånger om året hemma på gården av gårdens eget folk som fåren väl känner igen. Vid klippning och all annan hantering eftersträvas en så stressfri miljö som möjligt.Ullen sorterar vi och packar i papperssäckar. Denna skickas till spinneri i Sverige. Vi anlitar flera olika spinnerier, eftersom de producerar olika typer av garner. En del av ullen spinns för hand på spinnrock också. En del av garnet växtfärgas hemma på Gården. Lammfällarna saltas och skickas direkt från slakteriet till Tranås garveri, eller till garveriet i Flygsfors.
Vi kör själva djuren till det närmsta slakteriet för att minimera transporter och stress. Genom konternuerlig uppsikt av djuren minimeras skador och sjukdomar. Vi medicinerar inte förebyggande, utan enbart vid sjukdom eller skada. På Fårbesättningen tas träckprov en gång om året och avmaskning sker endast vid behov. Besättningen är Maedi-Visna fri och fri från fotröta. Vi är med i Fårhälsovården och använder databasen Elitlamm för organisation och uppföljning av fårbesättningen.

 

Här kommer snart mer info om grisen


Vår målsätting är att i alla delar av gården, åker- och ängsmark, skog och djurhållning värna den biologiska mångfalden. Vi försöker, inom rimliga gränser, skapa förutsättningar för ett rikt djur- och insektsliv samt en rik flora på våra marker.


På gården finns också bin som pollinerar våra raps- och klöverfält samt äppleträd. Men vi är nybörjare på bin och har i dagsläget endast ett samhälle, honungen från det räcker bara till husbehov. Därför finns inte vår egen honung till försäljning.

KRAV är en organisation. Djuromsorg, Kretsloppstänk och biodiversitet är en livsstil.